Privacy Verklaring

Bibliotheek Meerssen verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die Bibliotheek Meerssen verwerkt zijn:

* voor- en achternaam 
* geslacht
* geboortedatum
* adresgegevens
* telefoonnummer 
* e-mailadres
* betalings- en boete-informatie
* factuuradres en betalingsgegevens
* overzicht leenhistorie (na toestemming)

DOELEN

* het uitvoeren van een overeenkomst(en) (lidmaatschap) en/of inschrijvingen(en);
* het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer;
* het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
* om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;
* om te informeren over producten en/of diensten en aanbiedingen van Bibliotheek Meerssen;
* om nieuwsbrieven per e-mail te kunnen verzenden;
* om onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren;
* om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
* het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.

TOESTEMMING

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens bij Bibliotheek Meerssen zijn:
* Toestemming: u heeft Bibliotheek Meerssen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken;
* Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: persoonsgegevens zijn nodig om onze afspraken en overeenkomsten na te komen;
* Noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (fiscale verplichting);
* Noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

UW RECHTEN

U hebt het recht uw persoonsgegevens
* in te zien
* te corrigeren
* te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
* te beperken
* te verplaatsen

U kunt uw persoonsgegevens zelf inzien en corrigeren via Mijn Menu op www.bibliotheekmeerssen.nl of in de Bibliotheek Wise App (te downloaden via uw appstore).

Meer informatie over het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens vindt u hier.

BEWAARTERMIJN

Bibliotheek Meerssen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

DELEN PERSOONSGEGEVENS

Bibliotheek Meerssen zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit Bibliotheek Meerssen verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Bibliotheek Meerssen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bibliotheek Meerssen verkrijgt soms persoonsgegevens van u als u via een ticketbureau een toegangskaart voor één van onze evenementen koopt. Wij gaan dan een overeenkomst met u aan en dat is de rechtsgrond waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken.

CONTACTGEGEVENS BIBLIOTHEEK MEERSSEN

Pastoor Dominicus Hexstraat 16A, 6231 HG Meerssen
info@bibliotheekmeerssen.nl, 043-3642411

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Bibliotheek Meerssen heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld: Theo Kusters van het PrivacyCollectief. Een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Bij vragen kunt u uiteraard ook rechtstreeks met hem contact opnemen via theo@privacycollectief.nl of 06 – 5119 4118.

KLACHT INDIENEN BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEIT: AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Bibliotheek Meerssen vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Bibliotheek Meerssen gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt de bibliotheek Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

INFORMATIE

Contactgegevens voor verwijderen, beperken of verplaatsen persoonsgegevens

Uitgebreide privacyverklaring